1. Olağan Genel Kurul Kararları

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu 16.12.2018 tarihinde yapılmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Karar No: 1

Kısa Vadeli Mücadele Hedefleri

Türkiye ekonomisi emek yoğun sektörlerden oluşmakta ve düşük ücret düzeyi ile uluslararası işbölümü içindeki yerini almaktadır. Yoğun bir proleterleşme ve çalışma – yaşama koşullarının kötüleştiği günümüzde, sendikal merkezler işçilerden kopuk ve atalet içerisindedir. BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI,  işçilerin siyasal – ekonomik çıkarları temelinde mücadele hedeflerini belirlemiştir:

  • Sendikamızın temel sloganı “örgütsüzlerin Örgütlenmesi”dir. Sendikamız işçileri ırk, din, mezhep, cinsiyet ayrımcılığı gözetmeden örgütlemeyi bir görev bilmiştir. Maden Sektörünün yeniden dizayn edildiği bu süreçte sendikamız, bütün Maden işçilerinin mücadele örgütü olacaktır.
  • Madenlerin özelleştirilmesine karşın Yeniden Kamulaştırılmasının gündeme getirilmesi için   Başta Maden işçileri olmak üzere işçileri ve halkı da kapsayan bölgesel ve ulusal düzeyde kampanyalar örgütlenecektir.

Maden işçilerinin Eşit işe eşit ücret, angaryaya ve ayrımcılığa son, insanca yaşayabilecek ücret, işçi sağlığı ve  güvenliği. Taleplerini sürekli gündemde tutacak ve gerekli önlemlerin alınmasını örgütlenecektir.

  • Elektriğin, suyun ve ısınmanın kamusal bir hak olduğunu; başta işçiler, aileleri ve işletmelerin bulunduğu bölgelerde gündeme getirip ; yapılacak eylemlilikleri organize edeceğiz ve dost örgütlerin bu konularda yapacağı eylemliliklere katılacağız k. ulusal Maden ve enerji kongresi vb… bir organizasyonu gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz. Yine meslek odası, halk örgütleri ve tüketici dernekleriyle ilişkiler kuracağız.
  • Sendikamız, eğitim faaliyetini örgütlenme faaliyetinin bir parçası olarak gören; bu noktada eğitimi salonlarda değil bizzat işyerleri ve işçi mahallelerinde veren bir anlayışa sahip olacaktır. Eğitim faaliyetlerimiz, tüm üyelerimizi kapsayan, sınıf bilinci oluşturmaya çalışan ve işçi önderleri yetiştirmeye yönelik olacaktır.
  • Sendika içinde fiili bir “Maden işçileri meclisi” oluşturulması sendikal demokrasi ve anlayışımız açısından önemlidir. Bileşenlerini Maden işçilerinin, sendika yöneticisi ve uzmanlarının oluşturacağı bu meclis; Maden işçilerinin bilinçlenmesini ve örgütlenme süreçlerine katılımını kolaylaştıracak, yaygınlaşmayı ve kalıcılaşmayı sağlayacaktır.
  • Sektörde tekel konumunda bulunan ve zengin olanaklara sahip olan Türkiye Maden İş ve sarı Sendikaları özelleştirmeci, AKP’ci ve işbirlikçi yüzünü komple bir biçimde teşhir etmeye devam edeceğiz.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, yukarıda ifade ettiğimiz kısa vadeli mücadele hedeflerini pratiğe dökmeyi karar altına alır.

 

Karar No: 2

Emekçilerin Genel Hakları Hakkında;

Tüm işçi ve emekçilerin insanca yaşamalarını sağlayacak çalışma, ücret, kıdem tazminatı, haftalık ve yıllık izinler, iş güvencesi, sosyal güvenlik, ayrımcılığa uğramama, sendikalaşma, toplu sözleşme, toplu eylem, grev ve direniş hakları ile diğer benzeri hakları için mücadele edilecektir. Ülkemizin içine girmekte olduğu ekonomik krizin yükünün emekçilere yıkılmasına karşı en geniş güç birlikleri oluşturularak mücadele edilecektir. Bu doğrultuda kısa vadede asgari ücretin tüm işçiler için insanca yaşanacak seviyeye yükseltilmesi, emeklilikte yaşa takılma sorununun çözülmesi, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin tüm yurttaşlara kamu tarafından nitelikli ve ücretsiz olarak sağlanması,  diğer temel kamusal hizmetlerin ucuz ve nitelikli olarak ulaşılabilir olması, demokratik hakların kullanımı önündeki engellerin kaldırılması talepleri doğrultusunda çalışma yürütülecektir.

Karar No: 3

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hakkında;

-Soma katliamında hayatını kaybeden 301 madenci başta olmak üzere, Ermenek, Şirvan, Afşin-Elbistan gibi bütün maden katliamlarında hayatını kaybedenlerin ve yakınlarının mücadelesine sahip çıkılacaktır. Yeni iş cinayetlerinin önlenmesi için hukuki, yasal, fiili, bütün meşru mücadele yolları değerlendirilecektir. İşçilerin can güvenliğinin en önemli güvencesinin işçilerin örgütlü olarak işyerlerinde söz ve karar hakkına sahip olmaları gerektiği bilinciyle her düzeyde işçilerin katılım kanallarının geliştirilmesi hedeflenecektir.

-Sendikamız tüm işçilerin ve emekçilerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda çalışmalar yapılacaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçiler arasındaki bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi için raporlar hazırlanması, toplantılar yapılması, sendika ve diğer demokratik örgütlenmelerle ortak çalışmalar yapılması hedeflenecektir.

-Genel olarak “iş kazaları” kadar dikkat çekmeyen ve mevcut sağlık sistemi tarafından tespit ve tazmin edilmeyen, önlenmeyen ağır bir sorun olan “meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar”a dikkat çekilmesi amacıyla ilgili bakanlık ve kurumlara dönük olarak “meslek hastalıklarını tespit et, tedavi et, tazminat öde, sorumluları cezalandır, önle!” taleplerinin toplum gündemine sokulması için çalışma yapılacaktır.

-Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılması mücadelesine katkı sunulması amacıyla 28 Nisan tarihinin İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Karar No: 4

35 Saatlik Çalışma Haftası Talebi Hakkında;

İş Yasası’na tabi işçilerin geneli için haftalık normal çalışma süresi 45 saat, yer altı maden işlerinde çalışanlar için 37,5 saat olmakla birlikte gerçekte çalışma süreleri bu sınırları çok aşmaktadır. Ancak gelişen bilim ve teknoloji, kişi başına üretimi kat kat artırmaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinde çalışma saatlerinin 35 saate düşürülmesi mücadelesi sürmekte ve bazı ülkelerde ilerlemeler sağlanmaktadır. Sendikamız, çok tehlikeli bir işkolu olan madencilik işkolu başta olmak üzere tüm işçiler için, ücret hakları saklı kalarak, haftalık çalışma süresinin 35 saate indirilmesi için mücadele edecektir.  35 saatlik çalışma haftası talebinin yaygınlaşması, tüm işçilerin talebi haline gelmesi ve yasalaşması için kampanyalar düzenleyecek, diğer sendika ve kurumlarla güç birliği yapacaktır.

Karar No: 5

İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve İşsizlere Faydalarının Genişletilmesi Talebi Hakkında;

Emeğiyle geçinmek zorunda olan insanların işsizliğe karşı korunmaları temel bir haktır. Bu hakkın korunmasının önemli araçlarından birisi olan İşsizlik Sigortası tüm emekçiler için işlevli ve yararlı olarak yeniden düzenlenmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu’nun iktidar tarafından bütçe açıklarını kapatmak, şirketlere kaynak aktarmak gibi amaçlarla kullanımına son verilmeli ve doğrudan doğruya işsizler için kullanılmalıdır. İşsizlerin İşsizlik Sigortası’ndan yararlanması için gerekli şartlar, yararlanma süresi, işsizlere yapılan ödemeler ve fonun yönetimi konularında işsizler ve emekçiler lehine düzenlemeler yapılmalıdır. Sendikamız önümüzdeki çalışma döneminde bu doğrultuda çalışmalar yürütecektir.