Soma Uyar Maden İşçilerinin Taleplerine Dair Sendikamız Avukatlarının Açıklaması

Aylardır devletin en yetkili ağızlarından aldığımız sözlerin hiçbirisi bugüne kadar yerine getirilmedi. Son görüşmemizde AKP grup başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş 1 Temmuz’a kadar dönüş yapacağını ve bilgi vereceğini heyetimize söz vermesine rağmen herhangi bir dönüş yapılmadı. Sayın Süleyman Soylu’nun 15 Ocak 2021’e kadar çözme sözü, sahipsiz bir şekilde halen olduğu yerde duruyor. Şifahen edindiğimiz bilgilere göre Uyar Madencilik sorunun bir yasayla çözülemeyeceği ifade edilmiştir. Mecliste grubu bulunan tüm partilerin çözme konusunda mutabık kaldığı bir konu ile ilgili neden yasa çıkarılmadığını anlayamıyoruz. Uyar Madencilik işçileri için de pekâlâ bir kanun çıkarılabilir. Döneminde hem Soma Kömür İşletmeleri hem de Uyar Madencilik mağdurları için tüm yetkililere ilettiğimiz kanun teklifini kamuoyunun bilgisine dikkatine sunuyoruz. Gerek İş Kanunu’na eklenecek bir maddeyle TKİ tarafından veya İşsizlik Sigortası fonundan karşılanabilir. Bunun önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. “Kanuni düzenlemeyle yapılamayacağı” ifadesi sorunu çözmemek için ileri sürülen bir bahanedir. Temmuz 2020 tarihinde Soma Kömür işletmelerinde işten atılan ve mağdur edilen işçiler için çıkarılan 7252 sayılı yasada özel bir şirkette çalışmaya devam eden ve kanun kapsamına girmeyen iki binin üzerinde işçiye bu yasa kapsamına fiilen dâhil edilerek ödemeler yapılmıştır. Fakat söz konusu Uyar Madencilik işçileri olunca yasa kapsamında sorunun çözülemeyeceği ifade edilmektedir.

Tüm bunların dışında mutlak bir kararlılık var ise ve sorun çözülmek isteniyorsa bir çok konuda uygulanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne konu edilerek de sorun çözülebilmesi pekâlâ mümkündür.

Sayın Süleyman Soylu’nun gerekirse kendi bakanlığı başta olmak üzere bakanlık bütçelerinden bir şekilde toplanarak çözüm bulacağını ifade ettiği sözü de dördüncü bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda ifade ettiğimiz sorunun çözümüne dair hazırladığımız kanun teklifini daha önce hükümet yetkilileri ile paylaştık, kamuoyu ile de aşağıda ilginize paylaşıyoruz;

4857 Sayılı İş Kanunu’na Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir;

“Geçici Madde 11 : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu 3213 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri kapsamında Uyar Madencilik Enerji Sağlık Turizm San. Tic. Ltd. Şti’ne ait işletmede, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlara veya bunların 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine çalışıp iş sözleşmeleri tazminata hak kazanacak şekilde sonlandırılan, ücretleri ödenmeyen ve bu işletmelerde çalışmaları sırasında iş kazası geçirip vefat eden veya malül kalan maden işçilerinin ödenmeyen, ücret, tazminatları, feshe bağlı alacakları ve bu kapsamdaki diğer ödemeleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren altı ay içinde Kurum tarafından ödenir. Yapılan ödeme nedeniyle Kurum, rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirketler ile bu şirketlerden tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan tutar için tazminat ve alacağa hak kazanılan tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar görev yapmış yönetim kurulu üyelerine rücu eder.”

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

“Geçici Madde 12 : 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 12. Maddesi’nin 2.fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Kurumu veya Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait olan, yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri aracılığıyla Uyar Madencilik Enerji Sağlık Turizm San. Tic. Ltd. Şti’ne ait işletmelerde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlara veya bunların 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine çalışıp iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sonlandırılan, ücretleri ödenmeyen ve bu işletmelerde çalışmaları sırasında iş kazası geçirip vefat eden veya malül kalan maden işçilerinin ödenmeyen tazminat ve ödemeleri bir defaya mahsus olmak üzere İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanır. Yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilir”

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Avukatları